Skip to content

Vårdgarantin

Vårdgarantin är en lagstadgad rättighet som innebär att man ska få vård inom en viss tid.
Vårdgarantin anger inom vilka tidgränser olika vårdinsatser ska erbjudas, efter att beslut
om vård har fattats.

Förstärkt vårdgaranti från 1 januari 2019
Den delen av vårdgarantin som gäller inom primärvården har förstärkts från den 1 januari 2019. Förstärkningen innebär att patienter som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar. Bedömningen ska göras av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården.
Tidsgränser i vårdgarantin 0 – 3 – 90 – 90 dagar 0 – Kontakt med primärvården samma dag Samma dag som man söker hjälp för ett hälsoproblem ska man få kontakt med primärvården, till exempel vårdcentralen eller sjukvårdsrådgivningen. Det kan ske via telefon eller genom besök. 3 – Medicinsk bedömning i primärvården inom tre dagar Få en medicinsk bedömning av legitimerad personal inom tre dagar. 90 – Besök inom den planerade specialiserade vården inom 90 dagar Om man får en remiss till den planerade specialiserade vården ska man få en tid för besök inom 90 dagar. Det gäller även om man sökt vård utan remiss. 90 – Behandling/operation påbörjad inom 90 dagar Efter beslut om behandling, till exempel en operation, ska man få en tid till detta inom 90 dagar.

Vård hos annan vårdgivare
Om vårdenheten man sökt vård hos inte kan erbjuda denna inom vårdgarantins tidsgräns ska man informeras om det och erbjudas vård hos en annan vårdgivare, antingen inom samma landsting eller i ett annat. Detta ska inte leda till någon merkostnad för patienten. Som patient kan man avstå från erbjudandet om vård hos en annan vårdgivare och istället välja att vänta längre. I det fallet kan man inte längre åberopa vårdgarantins tidsgränser. Om man senare ångrar sig kan man alltid kontakta sin vårdgivare på nytt. Vårdgarantin börjar då gälla från det datum man meddelar att man ändrat sig.

Avgränsning
Vårdgarantin anger inte om vård ska ges eller vilken slags vård som ska ges. Akut vård berörs inte av vårdgarantin. Om man blir akut sjuk eller skadad ska vård ges så snart som möjligt.

Vårdgarantin gäller inte
•om man tackar nej till ett erbjudande om vård hos en annan vårdenhet (om man senare ändrar sig kan man tacka ja till erbjudandet)
•om man av medicinska skäl bör vänta längre än garantins tidsgränser
•medicinsk service såsom laboratorie- och röntgenundersökning
•utredningar och undersökningar
•hjälpmedelsförsörjning med undantag av utprovning av hörapparater
•återbesök