Skip to content

Region Västra Götalands Styrelsemöte 27 augusti

Vid Region Västra Götalands sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om antalet utbudspunkter för barn- och ungdomspsykiatri, BUP slutenvård och godkände Verksamhetsanalys 2019.

Antalet utbudspunkter för Barn- och ungdomspsykiatri, BUP slutenvård

Regionstyrelsen beslutar om tre utbudspunkter för slutenvård inom barn- och ungdomspsykiatrin: Sahlgrenska universitetssjukhuset, NU-sjukvården och Södra Älvsborgs sjukhus. Regionstyrelsen uppmanar Östra hälso- och sjukvårdsnämnden att beställa vård enligt detta.

Slutenvård för barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har bedrivits vi fyra sjukhus i Västra Götalandsregionen: Sahlgrenska universitetssjukhus (SU), Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS), Skaraborgs sjukhus (SkaS) och Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL). Den 15 sep 2017 stängde SkaS tillfälligt ner sina fyra vårdplatser med anledning av personalsituationen och har inte återöppnat.

En fördjupad utredning har skett under våren 2018 och våren 2019 om slutenvården för BUP-patienter. Den visar att patienter och anhöriga får slutenvård när det behövs och i en omfattning som motsvarar behovet.

På BUP vårdas ungdomar i åldrarna 13 till 17 år. Ungdomar i åldrarna 13–17 kommer att öka med cirka 20 procent de kommande tio åren. Det utökade avståndet till slutenvård för patienter som bor inom Östra nämndens område framträder inte som särskilt negativt i patientenkäten som gjorts, och inte i den grad att det skulle tala för att slutenvård måste erbjudas på SkaS.

Identifierade risker och uppkomna problem har under perioden hanterats och behöver fortsatt omhändertas i förvaltningarna med ett regionalt perspektiv.

Personalsituationen inom barnpsykiatrin på SkaS har inte förbättrats och möjligheterna att bedriva heldygnsvård finns inte inom överskådlig framtid. Befintlig personal behövs inom barnpsykiatrins öppenvård och dagsjukvård för att motverka att fler patienter behöver heldygnsvård.

Verksamhetsanalys 2019

Verksamhetsanalysen beskriver olika delar av sjukvården i Västra Götaland, medicinsk kvalitet, patientsäkerhet, tillgänglighet, ambulanssjukvård, patientens och befolkningens syn på sjukvården, samt vårdkonsumtion, vårdproduktion, hälso- och sjukvårdspersonal, kostnader och resurser.

Befolkningen i Västra Götaland beskrivs i eget avsnitt utifrån ålder, kön, geografi, socio-demografi samt befolkningsprognos.

I årets Verksamhetsanalys finns flera områden inom medicinsk kvalitet som visar förbättrade resultat men också flera områden som kräver insatser.

Bland det positiva återfinns att diabetessjukvården vid sjukhusen och primärvården håller fortsatt hög kvalitet, strokesjukvården förbättras och hjärtsjukvården har positiva trender.

Verksamhetsanalysen pekar också på brister i vården. Det handlar bland annat om att behandlingar och åtgärder inte görs inom rekommenderad tid eller att samarbetet mellan sjukhus inte fungerar optimalt inom Västra Götaland. Som ett exempel kan nämnas att andelen patienter med höftfraktur som opereras inom 24 timmar, sjunker i såväl riket som i VGR. Spridningen mellan olika sjukhus i Västra Götalandsregionen har dessutom ökat det senaste året.

Regionstyrelsen noterar informationen om Verksamhetsanalys 2019.