Skip to content

Skillnaden mellan privat sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring.

Många vill idag ha ett alternativ till den offentliga vården om de skulle bli sjuka. Då finns det två olika slags privata försäkringar som man kan skaffa. Antingen en sjukförsäkring eller en sjukvårdsförsäkring. Vårdporten förklarar skillnaden mellan de två.

Alla svenska medborgare har rätt till vård när vi blir sjuka och sjukpenning när vi tvingas vara borta från jobbet. Men många betalar gärna lite mer för att få snabbare hjälp eller högre sjukpenning.

Då finns det två slags försäkringar: Privata sjukvårdsförsäkringar och sjukförsäkringar. Sjukvårdsförsäkringen fungerar som ett komplement till den offentliga vården.

Så fungerar en privat sjukvårdsförsäkring

Över 650 000 personer i Sverige har idag en privat sjukvårdsförsäkring enligt svenskförsäkring.se. 70 procent av försäkringarna bekostas av arbetsgivaren.

En sjukvårdsförsäkring innebär ofta sjukvårdsrådgivning, vårdplanering och specialistvård, men också förebyggande insatser och rehabilitering.

Och ju mer man betalar desto mer omfattande och snabbare service får man. Yngre betalar i regel mindre än äldre.

Många sjukvårdsförsäkringar är dessutom kopplade med olycksfallsförsäkringar.

Vad kostar den då? Och vilket skydd ger den?

Du betalar för den omfattning du vill att försäkringen ska ha och hur gammal du är. Skälet är att ju äldre du blir desto större är risken att drabbas av sjukdomar och plötsligt dödsfall. Därför har försäkringsbolagen även en övre gräns för hur gammal du får vara för att teckna en försäkring.

Det finns en poäng att teckna sjukvårdsförsäkring tidigt i livet. Den främsta anledningen är att du är skyddad under en längre tid, men också att det blir svårare att bli godkänd om du är äldre. Har du dessutom åkommor du lider av blir det svårt att försäkra dig mot dem.

Folksam har sjukvårdsförsäkring i tre steg där den billigaste kostar runt en tusenlapp om året för en 40-åring, och den mest omfattande 15 000 per år för en 60-åring. På insplanet.com kan man jämföra priser och bolag, men det krävs registrering.

Innan du bestämmer dig ska du kolla vilka villkor som erbjuds och under vilka omständigheter.

 Tidsgarantier. Många försäkringsbolag lämnar tidsgarantier. Du ska kanske få träffa en specialist inom ett visst antal dagar och bli opererad inom exempelvis 14 dagar. Men vad händer om de inte kan uppfylla löftena? Blir du kompenserad och med hur mycket?

 Hur länge gäller försäkringen? Kan du ha den tills du är 80? 70? eller bara 65? Vad kommer den att kosta dig när du blir äldre? Kommer du att ha råd att behålla den?

 Eftervård och rehabilitering? Finns det någon utökad hjälp att komma tillbaka efter det att du lämnat sjukhuset?

 Second opinion. Kan du få ett utlåtande från en annan specialist i området? När läkaren föreslår en behandling eller ett ingrepp som dramatiskt ändrar ditt liv kan du kanske få träffa en annan specialist. Om båda säger samma sak, eller de har olika åsikter, kanske ditt beslut blir enklare att fatta.

 Upplysning. Får du hjälp med sjukvårdsrådgivning?

 Hjälp med räkningarna. Vissa erbjuder att betala kostnaderna upp till högkostnadsskyddet. Men är det värt pengarna?

Vad är en privat sjukförsäkring?

En privat sjukförsäkring hjälper dig ekonomiskt om du är sjukskriven under en längre tid. Normalt får du 80 procent av din inkomst vid sjukdom, en sjukförsäkring kan halvera ditt tapp, det vill säga att du får 90 procent av inkomsten.

Många sjukförsäkringar erbjuder även ersättning om din arbetsförmåga blir nedsatt med 25 procent eller mer.

Karenstiden för sjukförsäkringen är längre, oftast tre månader, vilket är brytpunkten från när arbetsgivaren är med och betalar din sjuklön.

Många fackförbund erbjuder sina medlemmar en sjukförsäkring.

Vad kostar en sjukförsäkring?

Ju yngre du är och ju mindre du tjänar desto billigare försäkring. Försäkringsbolaget Bliwa tecknar avtal bland annat för journalistförbundet. Är du under 27 och tjänar under 27 000 kostar den 26 kronor i månaden. Är du över 45 och tjänar 40 000 eller mer kostar försäkringen 135 kronor i månaden. Då kan du maximamalt få 3 500 kronor i månaden, mot 1 500 för din yngre kollega.

Nu har Sverige passerat över 200 smittade av coronaviruset.

10:e mars

Uppdaterad 22:10

Fem personer i Västerbotten har idag bekräftats vara smittade av Coronaviruset. Samtliga har isolerats i sina hem. Tre av de fem personerna tillhör samma familj. 

Alla fem kom nyligen hem ifrån en resa i norra Italien och har inte behövt läggas in på sjukhus.  Men över 50 prover har nu tagits och smittspårning pågår för fullt för att så snabbt som möjligt kunna eliminera risken för smittspridning.

Bara de senaste dagarna har det varit en kraftig ökning på bekräftade smittfall i Sverige. Smittskyddsinstitutet har än så länge lyckats lokalisera de smittade så vi befinner oss fortfarande i Fas1. Det innebär att vi har kontroll på smittoläget inom landet till skillnad från många andra europeiska länder där viruset nu etablerat sig inom ländernas gränser.

Coronaviruset – Det här är vad vi vet idag

Trots alla åtgärder som sätts in, har coronaviruset redan spridits betydligt mer än exempelvis sars gjorde, säger Umeå-professorn Joacim Rocklöv.

1 mars: Totalt över 3 100 döda i sviterna av viruset

Kina har utökat metoderna för att dokumentera sjukdomsfall, så både laboratorietester och datortomografi av lungor är nu godkända. Detta har bidragit till att antalet smittade har skrivits upp.

I veckan meddelade SAS att alla är flygningar är inställda till och med den 29 mars.

2 mars: ”Fastställt att Coronaviruset är minst lika smittsamt som sars”

Aktuell situationen i Skandinavien.

Inga dödsfall är rapporterade. Sverige har 24 bekräftade fall. Norge har 31 och Danmark 11.

Svensk virusforskning.

Forskare vid bland annat Umeå universitet har gått igenom 12 studier om det nya coronavirusets överförbarhet. Enligt Joacim Rocklöv, professor i hållbar hälsa vid Umeå universitet och en av författarna bakom studien, har det nya viruset minst lika stor överförbarhet som sars-viruset. Det är högre än Världshälsoorganisationens uppskattning.

– Ser man till hur corona-epidemin faktiskt utvecklas, tycks verkligheten stämma väl eller till och med överträffa den högre tillväxttakten i våra beräkningar. Trots alla åtgärder som sätts in, har coronaviruset redan spridits betydligt mer än sars gjorde säger Joacim Rocklöv i en kommentar.

Reproduktionsnummer visar hur många personer en smittad person i sin tur för viruset vidare till ur en tidigare frisk befolkning.

WHO har uppskattat det nya coronavirusets överförbarhet, uttryckt som reproduktionsnummer, till 1,4 – 2,5. Den nya studien som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Travel Medicine landar i ett genomsnittsvärde på 3,28 och medianvärde på 2,79.

Folkhälsomyndigheten meddelar att kapaciteten för diagnostik av det nya coronaviruset har utökats, så att totalt åtta kliniska mikrobiologiska laboratorier utöver myndigheten nu snabbt och säkert ska kunna diagnostisera det nya coronaviruset. Hittills har cirka 150 prover analyserats i Sverige, varav alla utom ett varit negativa.

Risken för smittspridning av det nya coronaviruset  i Sverige bedöms fortfarande vara mycket låg.

Vad är bekräftat kring spridningen av det nya coronaviruset?

Vad som är den egentliga källan till det nya coronaviruset är fortfarande inte bekräftat. Det är troligt att en djurkälla från en marknad med levande djur i den kinesiska Hubei-provinsen låg bakom några av de första rapporterade mänskliga infektionerna.

Vad som däremot är känt är att coronavirus sprids genom hostningar och nysningar, det som kallas droppsmitta, samt genom kontakt mellan människor.

Majoriteten av dem som smittas av det nya coronaviruset, som kallas sars-cov-2, blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva. De flesta som har dött i sviterna av det nya viruset har haft en annan allvarlig underliggande sjukdom.

Så många har smittats

På måndag morgon (2/3) fanns 91 210 bekräftat smittade med det nya coronaviruset, varav majoriteten i Kina.

Antalet bekräftat återhämtade från smittan uppgår till cirka 10 000.

Det nya coronaviruset har spridit sig till drygt 50 länder, men det rör sig enligt WHO inte om någon pandemi eftersom smittspridningen framför allt har skett i den kinesiska Hubei-provinsen.

I Europa har över 3 000 personer bekräftats vara smittade med nya coronaviruset, varav en klar majoritet av dem är i Italien där 55 personer bekräftats avlidit av viruset.

Totalt 5 383 personer har dött i sviterna av det nya coronaviruset.

Forskare vid Johns Hopkins-universitetet har gjort det möjligt att följa det nya coronavirusets geografiska spridning via en karta på nätet.

Första fallet i Sverige

En kvinna i 20-årsåldern blev 31 januari i år det förstfallet, där någon i Sverige har smittats av nya coronaviruset. Hon hade varit på besök i Kina och tog själv kontakt med vården på grund av sina symptom. Hon isolerades på infektionskliniken vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, men var inte allvarligt sjuk.

Forskare söker svar om viruset

Forskare har kartlagt de första 41 virusdrabbade som fick sjukhusvård i Kina. Granskningen, som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet, visar att var tredje av dessa patienter hade en underliggande sjukdom. Samtliga hade lunginflammation. Totalt 13 fick läggas in på intensiven och sex av dessa dog senare.

En analys publicerad i The Lancet visar att vissa bekräftat smittade patienter ganska snabbt utvecklat allvarliga tillstånd, som chocklunga, multipel organsvikt och septisk chock, som är förknippade med hög dödlighet. Granskningen baserar sig på 99 smittade patienter som alla lades in på sjukhus under januari månad. Samtliga patienter hade lunginflammation, flera med en infektion i båda lungorna. Omkring hälften av patienterna hade underliggande kroniska sjukdomar.

I en annan rapport publicerad i The Lancet blir forskarnas slutsats att det nya coronaviruset skiljer sig så pass mycket från det sarsvirus som spreds från Kina 2003 att det borde ses som ett helt nytt virus. Båda hör till gruppen coronavirus. Forskarnas genetisk analys av tio sekvenser av det nya coronaviruset, hämtat från nio patienter i Wuhan, visar att viruset är närmast besläktat med två sarsliknande coronavirus som har hittats i fladdermöss.

En forskningsteori är att fladdermöss är det nya coronavirusets ursprungliga smittokälla. Detta beror på att arvsmassan hos viruset är till 96 procent identiskt med ett coronavirus som finns hos just fladdermöss, enligt uppgifter som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature. Smittan kan sedan ha spridits vidare via ett annat djur innan det började spridas till människor.

Forskare vid South China Agricultural University tror att däggdjuret myrkotten kan ha spridit det nya coronaviruset från fladdermöss till människan.

Hur stor är smittorisken?

Det är i nuläget känt att coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar. De allra flesta som drabbas blir lindrigt sjuka med luftvägssymptom som går över av sig själva.

Enligt Folkhälsomyndigheten är inkubationstiden, alltså tiden det tar från det att man har blivit smittad tills dess att sjukdomen bryter ut, för coronavirus mellan två och 14 dagar. Myndigheten har granskat den fakta som finns kring smittan och anser att det är omöjligt att det nya coronaviruset skulle smitta under hela inkubationstiden. Bedömningen från myndighetens sida är att det smittar när patienten är sjuk och i samband med insjuknandet.

Inget tyder på att den här typen av virus skulle smitta via föremål som post och paket.

En ledande epidemiolog i Hong Kong har varnat för att det nya coronaviruset kan nå omkring två tredjedelar av världens befolkning om den inte kontrolleras. Detta bygger på en beräkning där varje smittad person i sin tur smittar drygt 3,5 individer, berättar The Guardian.

Fortfarandet låg risk för större smittospridning i Sverige

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för att det nya coronaviruset ska spridas i Sverige från tidigare mycket låg till låg och kan inte utesluta att fler fall kan upptäckas här. Att enstaka fall upptäcks här betyder dock inte att det pågår en smittspridning i landet.

Myndigheten uppmanar personer som nyligen har varit i Wuhan och har hosta och feber att kontakta vården via telefon och berätta om sina sympton och var de har befunnit sig.

Regeringen har beslutat att klassa det nya coronaviruset som allmänfärligt och samhällsfarligt, vilket bland annat gör det möjligt att tvinga människor till karantän. Detta är ett steg i att stärka den svenska beredskapen.

Elva evakuerade svenskar från Kina kom till Sverige förrförra söndagen. Folkhälsomyndigheten har uppgett att ingen av dessa uppvisar några symptom och att risken för att dessa personer skulle sprida en eventuell smitta är nästan obefintlig. De är dock satta i en frivillig karantän på grund av oro för det nya coronaviruset.

Efter att ha suttit isolerade i en vecka finns fortfarande inga tecken på smitta bland svenskarna. Alla prover som har tagits hittills har varit negativa.

Senast uppdaterad 3/3 11:55

Belastningen på primärvården fortsätter att öka

Höstens uppföljning inom primärvården av tillgängligheten i enlighet med vårdgarantin visar att antalet besök ökat med nästan 10 000 sedan vårens mätning. Det kan vara en av förklaringarna till att tillgängligheten blivit något lägre än tidigare.

Andelen patienter som får träffa en läkare inom vårdgarantins 7 dagar ligger nu strax under 90 procent. Tidigare har den legat ett par procentenheter över 90 procent. I sex landsting/regioner är andelen som får träffa läkare inom 7 dagar över 90 procent, med Region Jämtland/Härjedalen i topp med 97 procent.

Läkarbesök samma dag

Andelen patienter som får träffa en läkare samma dag de tar kontakt med primärvården har minskat något. I höstens mätning är det 6 av 10 som får läkartid samma dag, i våras var det 7 av 10.

Telefontillgänglighet

Telefontillgängligheten har förbättrats något. Andelen besvarade telefonsamtal av det totala antalet samtal mäts vid vårdcentraler med datoriserade telefonisystem. Resultaten baserar sig liksom i tidigare mätningar på drygt 2 miljoner inkommande samtal. Av dessa samtal besvarades nära 1,8 miljoner samma dag, vilket ger en tillgänglighet i enlighet med vårdgarantin på 88 procent.